مهندس کیست ؟

مهندس کیست ؟

گذری بر تاریخ تحولات صنعت از قرن هجدهم تاکنون نشان می دهد که عامل و عنصر تعیین کننده در این تحولات همواره نبوغ صنعتی بوده است نه علمی زیرا بیشتر اختراعات اولیه ربطی به کشفیات علمی نداشته اند . 
در کشورهای صنعتی، مهندسی در وهله اول یک حرفه را تداعی می کند . مثلا اگر کسی خود را مهندس نساجی بنامد مقصود این است که او در صنعت نساجی به کار مدیریت و رتق و فتق امور فنی اشتغال دارد و این ربطی به درجه و رشته تحصیلی اش ندارد زیرا مثلا ممکن است حسابداری خوانده باشد اما خود را حسابدار نمی خواند چون عملا به مهندسی  نساجی اشتغال دارد . و یا اگر کسی مهندسی نساجی خوانده باشد اما در پیمانکاری ساختمان استخدام شود و کار کند خود را مهندس ساختمان می داند، نه مهندس نساجی . در دنیای غرب مهندسی که مرغداری می کند اگر خود را بازهم مهندس بخواند شوخی بدی با خود کرده است . 

اما در کشور ما ممکن است شخصی سرپرست گمرک باشد و خود را مهندس ساختمان بداند زیرا رشته تحصیلی اش ساختمان بوده است . این تفاوت از اینجا سرچشمه می گیرد که عنوان مهندس در تاریخ غرب پیشینه پیوسته ای داشته است . این مهندسان دانش نانوشته خویش را همانند هر حرفه دیگری از اسلاف خود سینه به سینه می آموختند و با شاگردی در محیط کار و صحنه عمل ، رموز مهندسی را بدون آن که خود بدانند فرا می گرفتند . در این میدان باز آنهایی که قابلیت های درونی برتری داشتند پیش می رفتند . 

بدنه صنعت فعلی اروپا و غرب به همت مهندسانی شکل گرفته که دانش مهندسی خود را به شکل استاد-شاگردی و در بطن کار آموخته بودند نه در دانشکده های فنی یا دانشگاهها. نکته مهم در اینجاست آموزشکده های فنی غرب هرگز مدعی نشده اند که گویا صنعتی را که قبلا وجود نداشته ایجاد کرده اند بلکه حداکثر گفته اند که خادمان صنعت هستند و سعی می کنند با آموزش های علمی افراد بهتری را برای صنعت تعلیم دهند ....
عنصر اساسی در شکل دهی شخصیت حرفه ای صنعتگر و مهندس تعلیم است ( نه آموزش ) که آن هم عمدتا با روش استاد-شاگردی و یا شیوه های مشابه آن صورت می گیرد. آموزش در آموزشکده و دانشکده مهندسی انجام می شود و هزاران مطلب در دوره آموزشی آموخته می شود که ممکن است هیچوقت در حرفه مهندسی به خصوصی به کار نیاید اما همان شخصیت حرفه ای که ذکرش رفت تنها در محیط عمل و کار بدست می آید . 
جامعه متخصصین نساجی ایران با ارائه مشاوره رایگان به فارغ التحصیلان نساجی و مهندسین جوان سعی دارد به آنها کمک کند تا این شخصیت حرفه ای را در خود ایجاد نمایند .