آموزش

به منظور ارتقا سطح علمی و مهارتی دانش آموختگان مهندسی نساجی و سایر رشته های مرتبط با آن ، جامعه متخصصین نساجی دوره های آموزشی و مهارتی برای این عزیزان برگزار می نماید . هدف ما رشد و بالندگی صنایع نساجی و پوشاک ایران از طریق توانمندسازی مهمترین سرمایه های این صنعت یعنی نیروی انسانی می باشد .